sahypa_banner

Habarlar

 • Braziliýa karbendazim fungisidini ulanmagy gadagan etdi

  Braziliýa karbendazim fungisidini ulanmagy gadagan etdi

  2022-nji ýylyň 11-nji awgustynda “AgroPages” -iň habarçysy Leonardo Gottemsiň redaktory Braziliýanyň Milli Saglyk Gözegçilik Guramasy (Anvisa) fungisidiň, karbendazimiň ulanylmagyny gadagan etmek kararyna geldi.Işjeň maddanyň toksikologiki taýdan gaýtadan bahalandyrylmagy tamamlanandan soň karar biragyzdan kabul edildi ...
 • Glifosat rak keselini döretmeýär diýýär

  Glifosat rak keselini döretmeýär diýýär

  2022-nji ýylyň 13-nji iýun Julia Dahm |EURACTIV.com Gerbisid glifosatynyň rak keselini döredýär diýen netijä gelmek "dogry däl" diýip, Europeanewropa himiýa gullugynyň (ECHA) içindäki bilermenler komiteti saglyk we daşky gurşawy goraýjylaryň giňden tankyt edilmegine sebäp boldy.“Giň gerimli r ...
 • Pricesokary bahalar Europeewropada ýagly tohumly zorlama meýdanlarynyň köpelmegine sebäp bolýar

  Pricesokary bahalar Europeewropada ýagly tohumly zorlama meýdanlarynyň köpelmegine sebäp bolýar

  “CropRadar”, “Kleffmann Digital” Europeewropanyň iň gowy 10 ýurdunda ösdürilip ýetişdirilen ýagly zorlanan ýerleri ölçedi.2022-nji ýylyň ýanwar aýynda bu ýurtlarda 6 million gektardan gowrak meýdany zorlamak bolýar.“CropRadar” -dan wizuallaşdyrma - Ekilýän rezin meýdanlary üçin klassifikasiýa ýurtlary: Pola ...
 • Dünýäde ilkinji gerbisid kapsulalary bilen invaziv haşal otlaryň döremeginiň öňüni almak

  Dünýäde ilkinji gerbisid kapsulalary bilen invaziv haşal otlaryň döremeginiň öňüni almak

  Gerbisidiň innowasion ulgamy, oba hojalygy we daşky gurşaw dolandyryjylarynyň invaziv haşal otlara garşy göreş usulyny üýtgedip biler.Ussat usul, invaziv agaç otlarynyň baldaklaryna burawlanan gerbisid bilen doldurylan kapsulalary ulanýar we has ygtybarly, arassa we täsirli ...
 • Glifosat ýetmezçiligi uly

  Glifosat ýetmezçiligi uly

  Bahalar üç esse ýokarlandy we köp satyjylar indiki ýazda köp önümlere garaşmaýarlar, Paýtagtyň Şatlyk dagynda 1000 gektar ekerançylyk edýän Karl Dirks, glifosatyň we glýufosinatyň asmanda ýokary bahalaryny eşidýär, ýöne beýle däl howsala ...
 • FMC-iň täze fungisid Onsuwa Paragwaýda satuwa çykarylar

  FMC-iň täze fungisid Onsuwa Paragwaýda satuwa çykarylar

  FMC taryhy başlangyja, soýa ekinlerinde keselleriň öňüni almak we gözegçilikde saklamak üçin ulanylýan täze fungisid bolan Onsuwanyň täjirleşdirilmegine başlaýar.Fluindapyr, aýratyn molekuladan ýasalan FMC portfelinde ilkinji bolup innowasiýa önümidir ...