Tehniki
Fungisid
Gerbisid

önüm

Oba hojalygyna, sagdyn ekinlere we gök oba hojalygyna ünsi jemlemek

has köp

biz hakda

Zawodyň beýany barada

Tehniki

Biz näme edýäris

Oba hojalygy ylymlaryna, sagdyn ekinlere we gök oba hojalygyna ünsi jemleýän Seabar Group Co., Ltd., ylmy gözlegleri we ösüşi, önümçiligi, satuwy, agrohimiýa we himiki serişdeleri, araçylary import we eksporty birleşdirýän giňişleýin kärhana.

Tehniki we formulalary öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýarys.Hytaýda iki sany pestisid öndürmek bazasy bar, biz hil, daşky gurşaw we hünär saglygy we howpsuzlygy goramak meselesine uly ähmiýet berýäris.Önümlerimiziň iň gowy hilini we daşky gurşaw howpsuzlygyny üpjün etmek üçin hil gözegçilik ulgamy (ISO9001), daşky gurşaw gözegçiligi ulgamy (ISO 14001) girizildi we döredildi.

has köp
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Biz bilen habarlaşyň
 • Seabar-da professional gözleg we barlag topary bar.Gowy abraýly önümler müşderileriň aňynda kök urandyr.

  Önümler

  Seabar-da professional gözleg we barlag topary bar.Gowy abraýly önümler müşderileriň aňynda kök urandyr.

 • Halkara dolandyryş arkaly Seabar, içerde we daşary ýurtdaky müşderiler bilen berk bileleşik gurdy.

  Hyzmatdaşlyk

  Halkara dolandyryş arkaly Seabar, içerde we daşary ýurtdaky müşderiler bilen berk bileleşik gurdy.

 • “Seabar” kärhananyň howpsuzlygyny we daşky gurşawy goramak gurluşygyny ösdürmek üçin çäreleri görýär.

  Ekologiýa taýdan arassa

  “Seabar” kärhananyň howpsuzlygyny we daşky gurşawy goramak gurluşygyny ösdürmek üçin çäreleri görýär.

logo

amaly

Oba hojalygyna, sagdyn ekinlere we gök oba hojalygyna ünsi jemlemek

habarlar

Oba hojalygyna, sagdyn ekinlere we gök oba hojalygyna ünsi jemlemek

habarlar01
Siziň kanagatlanmagyňyz barada alada edýäris.Iş dolandyryşyna we topar döretmeklige ünsi jemläp, gowy işleýän ulgamy döretmek arkaly dünýä müşderilerine hünärli, netijeli hyzmatlary bermäge çalyşýarys.

Braziliýa karbendazim f ...

2022-nji ýylyň 11-nji awgusty “AgroPages” -iň habarçysy Leonardo Gottemsiň redaktory Braziliýanyň Milli Saglyk Gözegçilik Guramasy (Anvisa) fungisidiň, karbendazimiň ulanylmagyny gadagan etmek kararyna geldi.Işjeň maddanyň toksikologiki taýdan gaýtadan bahalandyrylmagy tamamlanandan soň karar biragyzdan kabul edildi ...
has köp

Glifosat düwnük keselini döretmeýär ...

2022-nji ýylyň 13-nji iýun Julia Dahm |EURACTIV.com Gerbisid glifosatynyň rak keselini döredýär diýen netijä gelmek "dogry däl" diýip, Europeanewropa himiýa gullugynyň (ECHA) içindäki bilermenler komiteti saglyk we daşky gurşawy goraýjylaryň giňden tankyt edilmegine sebäp boldy.“Giň gerimli r ...
has köp