sahypa_banner

habarlar

Braziliýa karbendazim fungisidini ulanmagy gadagan etdi

2022-nji ýylyň 11-nji awgusty

“AgroPages” -iň habarçysy Leonardo Gottems tarapyndan redaktirlendi

Braziliýanyň Milli Saglyk Gözegçilik Guramasy (Anvisa) fungisidiň, karbendazimiň ulanylmagyny gadagan etmek kararyna geldi.

Işjeň maddanyň toksikologiki taýdan gaýtadan gözden geçirilmegi tamamlanandan soň, karar Kollejiň direktorlar geňeşiniň (RDC) karary bilen biragyzdan kabul edildi.

Şeýle-de bolsa, önümi gadagan etmek ýuwaş-ýuwaşdan amala aşyrylar, sebäbi fungisid Braziliýaly daýhanlaryň noýba, tüwi, soýa we beýleki ekin ekişlerinde ulanylýan 20 pestisidiň biridir.

Oba hojalygy, maldarçylyk we üpjünçilik ministrliginiň (MAPA) Agrofit ulgamyna esaslanyp, häzirki wagtda Braziliýada hasaba alnan bu işjeň maddanyň esasynda düzülen 41 önüm bar.

“Anvisa” -nyň müdiri Aleks Maçado Kamposyň we saglygy kadalaşdyrmak we gözegçilik boýunça hünärmen Daniel Koradiniň hasabatyna görä, karbendazim sebäpli dörän “kanserogen, mutagen we köpeliş zäherliliginiň subutnamasy” bar.

Saglygy goraýyş gullugynyň resminamasyna görä, “mutagen we köpeliş zäherliligi bilen baglanyşykly ilat üçin ygtybarly dozany tapmak mümkin däldi.”

Öndürijiler tarapyndan eýýäm satyn alnan önümleriň ýakylmagy ýa-da nädogry ulanylmagy sebäpli daşky gurşawa zeper ýetirmeginiň öňüni almak üçin Anvisa karbendazimi öz içine alýan agrohimiýa önümlerini kem-kemden ýok etmegi amala aşyrmagy saýlady.

Tehniki we formulirlenen önümiň getirilmegi derrew gadagan ediler we düzülen wersiýanyň öndürilmegine gadaganlyk üç aýyň içinde güýje girer.

Önümiň täjirleşdirilmegi gadagan edilmegi, ýakyn günlerde boljak kararyň Resmi gazetde çap edilmeginden başlap alty aýyň içinde başlar.

Şeýle hem, “Anvisa” bu önümlere eksport gadagançylygynyň başlamagy üçin 12 aýlyk ýeňillikli möhlet berer.

"Karbendazimiň iki ýyl güýjüniň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň, dogry zibil 14 aýyň içinde amala aşyrylmaly" -diýdi.

Anvisa, 2008-nji we 2018-nji ýyllar aralygynda önüme täsir etmek barada 72 habarnamany ýazga aldy we Braziliýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň suwuň hiline gözegçilik ulgamy (Sisagua) arkaly baha berdi.

e412739a

Habarlar baglanyşygy:

https://news.agropages.com/News/NewsDetail—43654.htm


Iş wagty: 22-08-16