sahypa_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Tehniki

Oba hojalygy ylymlaryna, sagdyn ekinlere we gök oba hojalygyna ünsi jemleýän Seabar Group Co., Ltd., ylmy gözlegleri we ösüşi, önümçiligi, satuwy, agrohimiýa we himiki serişdeleri, araçylary import we eksporty birleşdirýän giňişleýin kärhana.

Tehniki we formulalary öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýarys.Hytaýda iki sany pestisid öndürmek bazasy bar, biz hil, daşky gurşaw we hünär saglygy we howpsuzlygy goramak meselesine uly ähmiýet berýäris.Önümlerimiziň iň gowy hilini we daşky gurşaw howpsuzlygyny üpjün etmek üçin hil gözegçilik ulgamy (ISO9001), daşky gurşaw gözegçiligi ulgamy (ISO 14001) girizildi we döredildi.

Önümlerimiz insektisidler, fungisidler, gerbisidler we ösümlikleriň ösüşini sazlaýjy ýaly köp sanly önümi öz içine alýar.Gyzgyn satuw önümlerimiz Glifosat, Dikat, Fomesafen, Kletodim, Abamektin, Imidakloprid, Emamektin Benzoat, Mepikat hloridi we ş.m. öz içine alýar, önümlerimiz Hytaýda otuzdan gowrak welaýat, awtonomiýa paýlanýar we Europeewropa, Günorta ýaly dünýäde eksport edilýär. Müşderilerimiziň arasynda ýokary abraý getirýän Amerika, Eastakyn Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýa.

Öňdebaryjy synag enjamlary, öňdebaryjy gözleg we ösüş, daşky gurşawy goramak boýunça uly mümkinçilikler, önümi öňe sürmek we ösen önümçilik tehnologiýalary bilen hil dolandyryşyna we daşky gurşawy goramaga üns berip, pestisid önümleriniň köp segmentinde öňdebaryjy orny eýeledik.

6

Siziň kanagatlanmagyňyz barada alada edýäris.Iş dolandyryşyna we topar döretmeklige ünsi jemläp, gowy işleýän ulgamy döretmek arkaly dünýä müşderilerine hünärli, netijeli hyzmatlary bermäge çalyşýarys.

"Hasyl has aňsatlaşdyrmak" zawodyny goramak maksadyna eýerip, kärhana jogapkärçiligimizi hiç wagt ýatdan çykarmadyk, ekin hasylyny ýokarlandyrmaga, daýhanlaryň girdejilerini ýokarlandyrmaga, azyk howpsuzlygyna üns bermäge we global ösümlikleri goramaga işjeň gatnaşmaga borçlanýarys.

Içerki we daşary ýurtly ähli müşderileri ofisimize we zawodymyza gelmegini mähirli garşylaýarys.Haçan-da biz, önümlerimiz we hyzmatlarymyz hakda haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Siziň üçin işlemek mümkinçiligimiziň bolmagy biziň üçin mertebedir.