sahypa_banner

habarlar

Glifosat rak keselini döretmeýär diýýär

2022-nji ýylyň 13-nji iýun

Julia Dahm |EURACTIV.com

 74dd6e7d

Gerbisid diýen netijä gelmek “dogry däl”glifosatrak keseline sebäp bolýar, Chemicalewropa himiýa gullugynyň (ECHA) içindäki bilermenler komiteti saglyk we daşky gurşawy goraýjylar tarapyndan giňden tankyt edilýändigini aýtdy.

“Ylmy subutnamalaryň giňişleýin gözden geçirilişine esaslanyp, komitet ýene-de bir netijä geldiglifosatkanserogeniň dogry däldigi sebäpli "ECHA agentligiň Töwekgelçiliklere baha bermek komitetiniň (RAC) 30-njy maýda beren pikirinde ýazdy.

Beýannama EUB-niň häzirki töwekgelçiligi bahalandyrmak işiniň bir bölegi hökmünde gelýärglifosat, theB-de iň köp ulanylýan gerbisidleriň hataryna girýän, ýöne gaty jedelli.

Bu baha beriş prosesi, häzirki tassyklama 2022-nji ýylyň ahyrynda gutarandan soň, jedelli gerbisidiň tassyklamasyny täzeläp-üýtgetmezlik baradaky kararyny habar bermek üçin düzüldi.

Bolýarmyglifosatkanserogen hökmünde kesgitlenip bilner, ýagny adamlarda düwnük keseliniň hereketlendirijisi bolsun, diňe bir gyzyklanýan taraplaryň arasynda däl, eýsem ylmy jemgyýetde we dürli jemgyýetçilik guramalarynyň arasynda jedel edilýän gerbisidiň töweregindäki meseleleriň biridir.

Öz gezeginde Bütindünýä Saglyk Guramasynyň Düwnük keselini öwreniş boýunça halkara gullugy (IARC) ozal bu maddany “kanserogen” diýip baha berdi, BMG-nyň Azyk we oba hojalygy guramasy (FAO) bolsa “kanserogen töwekgelçiligi döredip bilmejekdigi” barada netijä geldi. iýmitlenmegi bilen adamlara sarp edilende.

Iň soňky baha bermek bilen, ECHA-nyň töwekgelçiligi bahalandyrmak komiteti ozalky höküm çykaryşyny tassyklaýarglifosatkanserogen däl ýaly.Şeýle-de bolsa, munuň “gözüň çynlakaý zeperlenmegine” sebäp bolup biljekdigini, şeýle hem “uzak möhletli täsiri bolan suw durmuşyna zäherlidigini” tassyklady.

BeýanatdaGlifosatTäzeleniş topary - bu maddanyň täzelenmegi üçin bilelikde ýüz tutýan agrohimiýa kompaniýalary topary RAC-yň pikirini gutlady we "dowam edýän EUB kadalaşdyryş işiniň ähli taraplaryny berjaý etjekdigimizi" aýtdy.

Şeýle-de bolsa, saglygy goraýyş we daşky gurşawy goraýjylar agentligiň ähli degişli subutnamalary göz öňünde tutmandygyny aýdyp, baha bermekden kanagatlanmadylar.

EUewropa Bileleşiginiň daşky gurşaw we saglyk birleşikleriniň guramasy bolan HEAL-yň uly ylmy syýasat işgäri Anjeliki Lyssimaçou, ECHA-nyň ylmy delilleri ret edendigini aýtdy.glifosat"garaşsyz hünärmenler tarapyndan" rak keseli bilen baglanyşygy.

“Kanserogen potensialyny bilmezlikglifosatýalňyşlykdyr we rak keseline garşy göreşde yza ädim ätmek gerek "-diýdi.

Bu aralykda, jemgyýetçilik guramalarynyň koalisiýasy Ban Glifosate hem ECHA-nyň netijesini berk ret etdi. 

"ECHA ýene-de bir gezek pudagyň gözleglerine we argumentlerine bil baglady" guramanyň Piter Klausing öz beýanynda agentligiň "köp sanly subutnamalary" ret edendigini aýtdy.

Şeýle-de bolsa, ECHA Töwekgelçiliklere baha bermek komitetiniň “köp sanly ylmy maglumatlary we geňeşmeler wagtynda alnan ýüzlerçe teswirleri” göz öňünde tutandygyny aýtdy. 

ECHA komitetiniň netijesi bilen, töwekgelçilige baha bermek indi FoodB Azyk howpsuzlygy edarasyna (EFSA) degişlidir. 

Şeýle-de bolsa, häzirki tassyklamaglifosatüstümizdäki ýylyň ahyrynda gutarýar, munuň diňe 2023-nji ýylyň tomsunda gelmegine garaşylýar, agentlik ýaňy-ýakynda gyzyklanýan taraplaryň pikirleri sebäpli baha beriş işiniň yza süýşürilendigini yglan edeninden soň.

ECHA-nyň bahalandyrmasy bilen deňeşdirilende, EFSA-nyň hasabaty diňe töwekgelçilikleriň klassifikasiýasyny däl-de, has giň gerime eýe bolar.glifosatişjeň madda hökmünde, ýöne saglyga we daşky gurşawa howp salýan has giň soraglar.

Habarlar baglanyşygy:

https://news.agropages.com/News/NewsDetail—43090.htm

 


Iş wagty: 22-06-14